Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (Gminy Szczecinek) działającą w formie jednostki budżetowej.

Ośrodek został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczecinku uchwałą z dnia 24 kwietnia 1990 roku.

Ośrodek realizuje zadania zlecone, zadania własne gminy i zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, karty dużej rodziny, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczeń wychowawczych oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Ośrodek działa na podstawie:

 • uchwały Nr XI/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 t.j.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.),
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 t.j.),
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.),
 • uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (MP z 2013 r., poz. 1024),
 • statutu Ośrodka uchwalonego przez Radę Gminy Szczecinek.

Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Gminę Szczecinek. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Godziny urzędowania:
 

Poniedziałek  7.00 – 15.00

Wtorek  7.00 – 15.00

Środa  7.00 – 15.00

Czwartek  8.00 – 16.00

Piątek  7.00 – 15.00

Adres:
ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek
 
Telefon:
telefon
94 374-70-77
 
Email:
email
 
 • Dobry start 300+

  Dobry start 300+

  Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące
  Read More
 • Świadczenia wychowawcze

  Świadczenia wychowawcze

  Program „Rodzina 500+” 1. Informacje ogólne Program „Rodzina 500+”  to  pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest
  Read More
 • ePUAP

  ePUAP

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Platforma stanowi bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług świadczonych przez organy administracji publicznej. Umożliwia załatwianie spraw
  Read More
 • Empatia

  Empatia

  Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo. Adresatami
  Read More
 • Pomoc dla bezdomnych

  Pomoc dla bezdomnych

  Pomoc dla bezdomnych
  Read More