ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Dodatek do innych źródeł ciepła

Gmina Szczecinek informuje, że realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Wnioski będzie można składać od 26 września 2022r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022r. (środa).:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Pilska 3 w Szczecinku
  • pocztą na adres GOPS, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione następujące łącznie warunki:

  • głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy, oraz
  • główne źródło ciepła zgłoszone lub wpisane jest do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków o  których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacjii remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie należy rozumieć:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o dodatki można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w zakładce aktualności, a także osobiście w biurze interesanta Urzędu Gminy Szczecinek oraz w siedzibie GOPS.

Druki do pobrania

Wniosek

Podanie o przekazanie świadczeń na konto

Podanie o przekazanie świadczeń przekazem pocztowym

Klauzula informacyjna