ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem

Informacje ogólne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) Wójt Gminy Szczecinek informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód ustalany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 roku;
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 roku.

WAŻNE – KONIECZNY WPIS ŹRÓDŁA CIEPŁA DO CEEB 

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzać wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

DO KIEDY

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikająca z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy;
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku przez przedsiębiorstwo energetyczne;
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 1. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania
 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /GOPSSzczecinek/SkrytkaESP– wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

Więcej informacji pod nr tel. 94 37 470 77