ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Gmina Szczecinek wspiera seniorów

Informacja o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Logotypy
 

Gmina Szczecinek realizuje projekt pn ”Gmina Szczecinek wspiera seniorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, cel szczegółowy RPO WZ 2014 – 2020: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, typ projektu: Rozwój usług asystenckich, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), umowa nr RPZP.07.06.00-32-K006/21-00.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług o 15 (utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 15 nowych miejsc w Klubie Seniora w Turowie) w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.10.2023 r.

Projekt jest komplementarny z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M. P. z 2021 r. poz. 10), w ramach którego został utworzony Klub Senior+ w Turowie.

W ramach w/w projektu organizowane  są następujące zajęcia:

 • taneczne,
 • florystyczne,
 • gimnastyczno – ruchowe,
 • kulinarne,
 • z fizjoterapeutą
 • manualne,
 • muzyczne.

Dla uczestników projektu zapewniony jest poczęstunek podczas pobytu w Klubie. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz uczestniczenia w spotkaniach z różnymi specjalistami takimi jak np. dietetyk, radca prawny, informatyk, podolog, pielęgniarka. W ramach projektu będą organizowane spotkania okolicznościowe, całodzienne wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina.

Wartość projektu: 622 129,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  528 809,70 zł

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA

PROJEKT  „GMINA SZCZECINEK WSPIERA SENIORÓW”

DOFINANSOWANIE: 30 721,54 zł 

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 622 129,06 zł

Gmina Szczecinek realizuje projekt pn ”Gmina Szczecinek wspiera seniorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, cel szczegółowy RPO WZ 2014 – 2020: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, typ projektu: Rozwój usług asystenckich, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), umowa nr RPZP.07.06.00-32-K006/21-00.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług o 15 (utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 15 nowych miejsc w Klubie Seniora w Turowie) w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.10.2023 r.

Projekt jest komplementarny z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M. P. z 2021 r. poz. 10), w ramach którego został utworzony Klub Senior+ w Turowie.

W ramach w/w projektu organizowane  są następujące zajęcia:

 • taneczne,
 • florystyczne,
 • gimnastyczno – ruchowe,
 • kulinarne,
 • z fizjoterapeutą
 • manualne,
 • muzyczne.

Dla uczestników projektu zapewniony jest poczęstunek podczas pobytu w Klubie. Dodatkowo Seniorzy mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz uczestniczenia w spotkaniach z różnymi specjalistami takimi jak np. dietetyk, radca prawny, informatyk, podolog, pielęgniarka. W ramach projektu będą organizowane spotkania okolicznościowe, całodzienne wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina.

Harmonogram płatności