ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE: 58 752,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 58 752,00 zł

Gmina Szczecinek realizuje Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Za jego realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program będzie realizowany w okresie od 01.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.. w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę ma możliwość samodzielnego wyboru wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.
W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem w Programie powinni:

  • wypełnić kartę zgłoszenia do Programu.
    Do wniosku dołączyć należy również: w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • wypełnić kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został przez ustawodawcę wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medyczne/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Angeliką Michałowską pod nr telefonu: 94 37 470 77 wew. 23.