ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Korpus wsparcia seniorów – edycja 2024”

Informacje ogólne - Moduł I

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM  „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024 Moduł I

DOFINANSOWANIE: 33 175,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 41 468,75 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
Czerwiec 2024 r.

Uchwałą nr LXXXI/882/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Rada Gminy Szczecinek określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także tryb ich pobierania.

Za realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i ze środków Gminy Szczecinek.

Celem w/w Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Adresaci programu:

 • mieszkańcy Gminy Szczecinek,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, są mieszkańcami Gminy i  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz ww. osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Opis usługi:

 • usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr LXXXI/882/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikiem

Informacje ogólne - Moduł II

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM  „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2024” Moduł II

DOFINANSOWANIE: 34 515,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 43 143,75 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
Czerwiec 2024 r.

Uchwałą nr LXXVII/846/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. Rada Gminy Szczecinek przyjęła program  osłonowy wsparcia seniorów z terenu Gminy Szczecinek w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” –  Moduł II. Za jego realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację programu pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i ze środków Gminy Szczecinek.

Celem w/w Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

 • mieszkańcy Gminy Szczecinek,
 • osoby w wieku 60 i więcej lat, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Opis usługi:

 • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Zgodnie
  z założeniami Programu opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy –
  w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśniecie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
 • po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr LXXVII/846/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 16 stycznia 2024 r. wraz z załącznikiem