ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GOPS w Szczecinku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,

Wyłączenia:

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Nowacka, sekretariat@gopsszczecinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 37 470 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku mieści się w Szczecinku, na I piętrze w 3-kondygnacyjnym budynku, do którego prowadzi jedno wejście główne schodami od ul. Pilskiej. Wejście to jest dostępne w godzinach pracy Ośrodka. Sekretariat – obsługa interesanta znajduje się na I piętrze po prawej stronie korytarza. Każdy pracownik Ośrodka ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobie niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Ośrodka. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku jest dostępny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, za pomocą którego osoby te mogą dostać się do Ośrodka. Znajduje się on od północnej strony budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku, w którym znajduje się Ośrodek obecnie nie ma pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na parterze i I piętrze zainstalowana została pętla indukcyjna.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku od strony północnej wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym D-18a i tabliczką T-29 oraz znakami poziomymi P-18 i P-24 malowanymi na niebieskim tle. Sposób wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na prośbę petenta. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do Ośrodka. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie go w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest obowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania.

W budynku zainstalowano pętle indukcyjne. Ośrodek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Informacji udzielają pracownicy Sekretariatu.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: za pomocą następujących środków komunikowania się:

  • pocztą elektroniczną – sekretariat@gopsszczecinek.pl – na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Ośrodku, itp.,
  • pętlą indukcyjną,
    faksem – (94) 37 470 77 wew. 29,
  • elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
  • drogą pocztową.