ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Stypendia i zasiłki szkolne

Informacje ogólne

Stypendium szkolne to zadania realizowane w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr XI/122/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 czerwca 2015 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku został upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczecinek.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2022 r. na rok szkolny 2022/2023, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022 r.

Dokumenty które należy załączyć do wniosku:

 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za sierpień 2022 r.
 • zaświadczenie z GOPS o pobieranych świadczeniach
 • wyrok o alimenty
 • zaświadczenie ze szkoły
 • oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
 • zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego.

Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia klasy maturalnej 24 roku życia. Stypendium szkolne przysługuje również uczniom szkół wieczorowych i zaocznych publicznych i niepublicznych do ukończenia klasy maturalnej do ukończenia 24 roku życia, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie mogła być większa niż kwota 600,00 zł.

Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny. Nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty

– dochód od 0 zł do 300,00 zł stypendium w wys. 124,00 zł miesięcznie,
– dochód od 300,01 zł do 600,,00 zł – stypendium w wys. 99,20 zł miesięcznie.

Zasiłek szkolny przysługuje w przypadku zdarzenia losowego, które wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 • dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub wyższej;
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w 8 ust. 11 i 12;
 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 • oświadczenia o stanie majątkowym.
Terminy realizacji

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:

 • od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu rachunków potwierdzających zakupy, opiewających na kwotę nie mniejszą niż kwota przyznanego stypendium w decyzji.

Stypendium przyznane na okres od IX do XII rachunki należy dostarczyć do 30 listopada danego roku, wypłata do końca grudnia.

Stypendium przyznane na okres od I do VI rachunki należy dostarczyć do 31 maja danego roku, wypłata do końca czerwca.