ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – 2024

Informacje ogólne

Do 30 kwietnia 2024 r. będzie można ponownie ubiegać się o przyznanie i wypłatę dodatku osłonowego. Dla mieszkańców Gminy Szczecinek zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać:

 1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pilskiej 3 w Szczecinku w godzinach urzędowania Ośrodka:
  • poniedziałek – środa: 7.00 – 15.00,
  • czwartek: 7.0 – 16.00,
  • piątek: 7.00 – 15.00.
 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynasta emerytura) i kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. czternasta emerytura).

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” (tj. w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód), z tym, że gdy tak ustalona kwota dodatku osłonowego będzie niższa niż 20 zł, to dodatek ten nie będzie przysługiwał.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. I będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek w podwyższonej wysokości przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Skład gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli wnioskodawca poda adres elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) we wniosku, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przesłana zostanie na podany adres e-mail.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, informacja nie zostanie przesłana – można ją będzie odebrać w siedzibie Ośrodka. Jej nie odebranie nie wpływa jednak na wypłatę dodatku – wypłaty dodatku będą realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szczecinku oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Terminy realizacji

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. I będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.


Dodatek osłonowy – 2022

Informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie mające na celu ochronę osób i rodzin w trudnej sytuacji bytowej przed rosnącymi cenami energii, gazu i żywności

Dodatek ten przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody* (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

* zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku będzie następowało na podstawie informacji pisemnej, wyłącznie odmowa przyznania dodatku będzie się odbywała w trybie decyzji administracyjnej.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu do dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

 1. w przedostatnim roku kalendarzowym (2020 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. w ostatnim roku kalendarzowym (2021 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października danego roku.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150 zł/1437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • elektronicznie podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • listownie – za pośrednictwem poczty

WAŻNE: Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawione pozostaną bez rozpatrzenia.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szczecinku oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Terminy realizacji

Wypłata dodatku osłonowego

 • jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • jeśli wniosek złożony zostanie po 31 stycznia 2022 r. (najpóźniej do 31.10.2022 r.) – dodatek wypłacony będzie jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.