ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Dodatek węglowy

Informacje ogólne

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamiennym, brykiet lub pelet, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ponadto główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji ale będzie następowało na podstawie pisemnej informacji. Decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać:

  • elektronicznie podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • listownie – za pośrednictwem poczty

WAŻNE: Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022 r. a sam dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawione pozostaną bez rozpatrzenia.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szczecinku oraz na stronie internetowej Ośrodka.