ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021
DOFINANSOWANIE: 42 472,80 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 42 472,80 zł

Gmina Szczecinek realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Za jego realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program jest realizowany w okresie od dnia 9 czerwca 2021 roku  do dnia 31.12.20201 roku

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Głównym celem programu  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Uczestnik Programu ma możliwość samodzielnego wyboru/wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie zainteresowani uczestnictwem w Programie powinni wypełnić kartę zgłoszenia do Programu i dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci  do 16 roku życia wymagane jest zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Elżbietą Sawicką pod nr tel.:  94 37 470 77 wew. 28.