ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Fundusz alimentacyjny

Informacje ogólne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.
 2. zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

W razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty.

W razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym od rodziców dziecka za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 209 zł.

Od dnia 01.10.2020 r. do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”, przy zastosowaniu której rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu  kryterium dochodowego (1 209 zł na osobę w rodzinie)  nie utracą prawa do świadczeń i będą mogli je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 1 209 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z w/w zasadami jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

Wymagane dokumenty
 • PIT-y 11, PIT-y 40, PIT-y 36, PIT-y 37,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie od komornika prowadzącego egzekucje stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • oświadczenie o ilości ha przeliczeniowych,
 • w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu – zaświadczenie o wysokości dochodu za pierwszy pełny  m-c następujący po miesiącu, w którym podjęto zatrudnienie wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia zatrudnienia
 • w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający wysokość i źródło utraconego dochodu
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendium/pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • kserokopie umów o pracę, zleceń, bądź o dzieło, świadectw pracy.
Terminy realizacji

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na bieżący okres oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Natomiast na kolejny okres zasiłkowy zgodnie z poniższymi zasadami:

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia i wypłata
do dnia 31 sierpnia danego roku wypłata do dnia 30 listopada tego roku
od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku wypłata do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku wypłata do ostatniego dnia lutego następnego roku