ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO–EDYCJA 2024
DOFINANSOWANIE: 232 560,00zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 232 560,00zł

Gmina Szczecinek przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Za jego realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program będzie realizowany w okresie od 01 marca 2024 roku do 31grudnia 2024 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U.z 2023r., poz. 901 ze zm.), inneusługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez PFRON lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik Programu ma możliwość samodzielnego wyboru/wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie zainteresowani uczestnictwem w Programie powinni:

  • wypełnić kartę zgłoszenia do Programu,
  • dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności(w przypadku dzieci do 16 roku życia wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Elżbietą Sawicką pod nr tel.: 94 37 470 77 wew.23