ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Posiłek w szkole i w domu – edycja 2022”

Flaga i godło Polskie

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

DOFINANSOWANIE – 230 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 390 000 zł

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Program ten jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Program ma charakter modułowy. Ośrodek Pomocy społecznej realizuje dwa moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W zakresie tym obowiązuje uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 5922).