ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Placówka Wsparcia Dziennego

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W WILCZYCH LASKACH

 Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednym z elementów wsparcia rodziny, będącym zadaniem własnym gminy, jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

 1. opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, która zapewnia dziecku:
  • opiekę i wychowanie;
  • pomoc w nauce;
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
 2. specjalistycznej, która:
  • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
  • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
 3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Placówki mogą być również prowadzone w formach łączonych.

Placówka przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Otwarta forma świetlic umożliwia jednak każdemu chętnemu dziecku korzystanie z ofert placówki, celem rozwijania ich zainteresowań, uzdolnień i pasji.

Uchwałą nr LXXVI/833/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopom. poz. 7132) została utworzona Placówka Wsparcia Dziennego w Wilczych Laskach

Placówka działa od 1 stycznia 2024 r. i prowadzona jest w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży od 3 do 17 roku życia.

Pobyt w Placówce jest nieodpłatny.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 1600 do 1900

Wychowankowie Placówki przyjmowani są:

 1. na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
 2. wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.

Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Praca podwórkowa realizowana jest przez wychowawcę, który prowadzi zajęcia animacyjne przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i okolicy. Wychowankowie placówki uczą się przestrzegania zasad, budują pozytywne relacje z dorosłym i rówieśnikami. Czas spędzony w placówce jest dla dzieci czasem zabawy, oderwania się od obowiązków szkolnych. Podczas różnorodnych zajęć wychowankowie rozwijają zainteresowania i pasje, spędzają czas z rówieśnikami. W placówce prowadzone są m.in. zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, manualne czy przyrodnicze.

Załącznik:

Karta zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego