ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga i godło Polskie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
DOFINANSOWANIE: 36 720,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 36 720,00 zł

Gmina Szczecinek realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Za jego realizację odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program będzie realizowany w okresie od 01.04.2024r.  do dnia 31.12.2024r. w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę ma możliwość samodzielnego wyboru wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawności, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta np. z ośrodka wsparcia,
z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane ze środków  Funduszu albo finansowane przez PFRON lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem w Programie powinni:

  • wypełnić kartę zgłoszenia do Programu.
    Do wniosku dołączyć należy również:w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych –orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • wypełnić kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Angeliką Michałowską pod nr telefonu:  94 37 470 77 wew. 23.