ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób doznających przemocy

Miejsce realizacji programu:

Miejscem realizacji programu to siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się na ulicy Pilska 3  w Szczecinku.

Adresaci Programu

Program skierowany jest do osób dorosłych dotkniętych problemem przemocy domowej z terenu Gminy Szczecinek, które doświadczyły /doświadczają przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy, par małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocy, a które wykazują pozytywna motywacje do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych. Adresatami również mogą być osoby podejmujące działa w zakresie przeciwdziała przemocy w rodzinie w tym społeczność lokalna.

Założenia Programu

 1. Nauka patrzenia na siebie nie jak na ofiary przemocy, lecz jak na ludzi, którym udało się przemoc przerwać.
 2. Wyposażenie uczestników w siłę, chwaląc małe kroki, jakie robią na drodze swojego rozwoju.
 3. Nabycie niezbędnych umiejętności prospołecznych.
 4. Poprawa funkcjonowania w ważnych obszarach życiowych.
 5. Uzyskanie umiejętności lepszego radzenia sobie ze stresem.
 6. Pomoc uczestnikom w uzyskaniu równowagi psychicznej i fizycznej.

Cel Programu

Celem programu jest zmiana wzorców zachowań osób, które doświadczają, doświadczały  przemocy w rodzinie – praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności. Ponadto spodziewane efekty dotyczą również zwiększenia świadomości na temat przemocy domowej.

Program psychologiczno-terapeutyczny nastawiony jest na udzielanie profesjonalnej pomocy terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej, zapewnienie im bezpieczeństwa opartych na nauce uczenia i trenowania działań nakierowanych na zatrzymanie doznawania przemocy poprzez: 

 • zwiększenie świadomości praw osobistych,
 • nabycie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przemocy,
 • zakwestionowanie mitów dotyczących zjawiska przemocy,
 • zmniejszenie poczucia winy,   
 • odkrywanie uczuć związanych z doświadczaniem przemocy,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • zmiana zachowań uległych na obronne,
 • wydobywanie zasobów klienta i jego mocnych stron,
 • kształtowanie prawidłowych relacji z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą,
 • planowanie zmian, potrzebnych do rozpoczęcia samodzielnego życia,
 • nauka dbania o bezpieczeństwo własne i dzieci,
 • zmiana postawy wobec siebie,
 • wskazywanie obszarów kompetencji – poszukiwanie, wzmacnianie, wydobywania zasobów osobistych,
 • określenie potrzeb, wynikających z nich celów oraz ich realizacja,
 • zwiększenie poczucia mocy osobistej, wpływu kontroli,
 • zachęcenie do samodzielności,
 • nauka asertywności.

Treści programowe:

 1. Wprowadzenie do zajęć – zapoznanie uczestników, przedstawienie tematyki spotkań, ustalenie norm i zasad obowiązujących na spotkaniach, stworzenie regulaminu grupy.
 2. Poglądy, przekonania, mity dotyczące rodziny, wychowywania dzieci, kobiety, mężczyzny, ich ról w rodzinie, wpływ własnych przekonań.
 3. Zdobywanie wiedzy na temat przemocy – co tak naprawdę dzieje się w ich rodzinach i co to znaczy przemoc (cykle, fazy, własne samopoczucie w poszczególnych fazach, zachowanie partnera i własne w poszczególnej fazie, strategie „ratunkowe”).
 4. Poznanie zachowania osoby stosującej przemoc w rodzinie tj. OSP – system zachowań, które służą podtrzymywaniu przemocy, i podporządkowywaniu sobie ofiary.
 5. Strategie stosowane przez ODP – syndrom wyuczonej bezradności.
 6. Strategie powstrzymywania przemocy – poszukiwanie takich zachowań i działań, które są pomocne w powstrzymywaniu przemocy.
 7. Dzieci w sytuacji przemocy- odpowiedzialność rodzica za prawidłowy rozwój dziecka.
 8. Komunikowanie interpersonalne.
 9. Uczucia i emocje.
 10. Radzenie sobie z kryzysami związanymi z doświadczaniem przemocy i nauka proszenia o pomoc.
 11. Radzenie sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi będącymi osobami doświadczającymi przemocy bądź świadkami przemocy w rodzinie.
 12. Budowanie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa.
 13. Poszukiwanie i budowanie zasobów oraz praca nad podnoszeniem samooceny.

W trakcie trwania zajęć mogą nastąpić zmiany dotyczące tematyki bądź sposobu realizacji zajęć zależności od potrzeb grupy.

Spotkania mają charakter terapeutyczny lub edukacyjny, co uzależnione jest od oczekiwań uczestników.

REGUŁY UCZESTNICTWA

Zasady uczestnictwa w grupie będą podpisywane w formie kontraktu i zawierać będą zgodę na udział w spotkaniach oraz zobowiązanie uczestnika do:

 • systematycznej obecności na zajęciach,
 • bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach,
 • powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych.

Osobę doznającą przemocy domowej, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia. Każde uczestnictwo osoby uczestniczącej  w zajęciach powinno być odnotowane na liście obecności, obejmującej: datę spotkania, czas trwania spotkania, liczbę godzin, czytelne podpisy uczestników programu oraz prowadzących/prowadzącego oddziaływania.

DOKUMENTACJA

Wszystkie działania podejmowane w ramach programu są dokumentowane poprzez:

 1. listy obecności,
 2. podpisane przez uczestnika zgody na kontakt z instytucjami,
 3. ankiety,
 4. dokumentację indywidualną: ogólne zapisy — podstawowe dane informacyjno-diagnostyczne, kontrakt, tematyka spotkań-karta pracy

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Działania edukacyjne i programy terapeutyczne będą prowadzone w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Podstawową formą pracy są przede wszystkim spotkania grupowe uzupełnione pracą indywidualną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Program realizowany będzie w ilości 30 godzin zegarowych : 15 godzin z zakresu edukacji i 15 godzin z zakresu psychologiczno terapeutycznego. Grupa ma charakter zamknięty (z możliwością dołączenia do grupy tylko do trzeciego spotkania). Grupa liczyć będzie pomiędzy 5 a 12 uczestników. 

MONITORING

Zajęcia zakończą się badaniem ewaluacyjnym uczestników (ankieta), dotyczącym przebiegu i efektów oddziaływań.

 Wskaźniki oceny monitoringu zajęć:

 • liczba osób uczęszczających na zajęcia,
 • liczba osób, które ukończyły zajęcia, liczba edycji zajęć.