ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Nabór uczestników do Klubu Senior+ w Turowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza wszystkie osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo z terenu Gminy Szczecinek zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ w Turowie.

Klub Senior+ to placówka mająca na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, która oferuje Państwu aktywizacje prozdrowotną, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną, itp. w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Siedziba Klubu: 78-400 Turowo 61

Pełny zakres zajęć realizowanych w Klubie obejmuje 30 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ w Turowie zobowiązane są złożyć w siedzibie Klubu bądź w GOPS w Szczecinku następujące dokumenty:

  • deklarację uczestnictwa w Klubie,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Turowie,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
  • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia deklaracji.

Dokumenty dostępne są:

Szczegółowych informacji dotyczących działalności oraz zasad ustalania odpłatności za pobyt w Klubie (indywidualnie dla każdej osoby) udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00:

  • Pani Karolina Bułka – Kierownik Klubu, e-mail: swiadczenia@gopsszczecinek.pl, tel. 94 37 470 77 wew. 25
  • Pani Barbara Sepioło – Opiekun Klubu, e-mail: seniorturowo@gopsszczecinek.pl

Z uwagi na limit miejsc – 15 – decyduje kolejność zgłoszeń.