ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Zespół interdyscyplinarny

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku działa Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Punkt mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pilska 3. Mieszkańcy gminy Szczecinek, mogą uzyskać pomoc i wsparcie oraz skorzystać z bezpłatnych porad. Konsultacje mają na celu udzielenie kompleksowej pomocy dla osób, które doświadczają przemocy (w tym: świadkowie przemocy), dla osób które stosują przemoc oraz pomoc w zakresie wszelkich zgłoszonych przez klientów problemów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Gminny Punkt Konsultacyjny działa w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Godziny działalności Punktu Konsultacyjnego:

w każdy czwartek od 14.00 do 16.00 (obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr tel. 94 37 470 77)

Porad udziela Pan Andrzej Tarasewicz – psychoterapeuta terapii systemowej indywidualnej i rodzin

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ i CZEKAMY Z POMOCĄ 

Wiele środowisk nie reaguje na problem przemocy w rodzinie, wyrażając tym samym zgodę na przemoc. Jest to wynikiem funkcjonujących w świadomości społecznej fałszywych przekonań na temat przemocy, które zniekształcają rzeczywisty obraz. Mity i stereotypy usprawiedliwiają stosowanie przemocy, służą do ukrycia czy zbagatelizowania problemu, przez co utrudniają prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich. Dają sprawcy sygnał o społecznym przyzwoleniu na przemoc, umacniają w nim pewność siebie i poczucie bezkarności, zniewalając ofiarę przemocy i zmuszając ją do milczenia. Warto zatem wiedzieć co jest mitem i stereotypem, aby nie ulegać fałszywym przekonaniom, odbierającym siłę do walki o lepsze życie.

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie. Zawsze o tym pamiętaj.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Szczecinek

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego: Szczecinek,  ul. Pilska 3,

Punkt Konsultacyjny: Szczecinek, ul. Pilska 3                                                       

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Marzena Nowacka – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku,
 • Anna Sztyler–Wysocka – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku,
 • Olga Łosek – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku,
 • Piotr Żyjewski – przedstawiciel oświaty,
 • Daniel Nazarewski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku,
 • Zbigniew Noga – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku,
 • Anna Dzięcioł – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Anna Jarosz – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku,
 • Katarzyna Kopczyńska – przedstawiciel służby zdrowia,
 • Beata Brosiłowicz – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Szczecinku,
 • Andrzej Tarasewicz – przedstawiciel Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar i Sprawców Przemocy w Rodzinie.

CZYM  JEST  PRZEMOC

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 ustawy, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i narastającym. Występuje we wszystkich klasach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Wielu sprawców stosujących przemoc robi to na trzeźwo, inni piją po to, aby bić. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka. To w niej kształtuje się nasza osobowość, system wartości, poglądy na świat, styl życia. Niestety często dom rodzinny staje się miejscem cierpienia, poniżenia i zagrożenia zamiast być oazą bezpieczeństwa.
Definicja przemocy mówi, że jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie. Przybiera ona różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc seksualną i psychiczną, po przemoc ekonomiczną. Rzadko jest incydentem jednorazowym – zazwyczaj ma charakter długotrwały i cykliczny.

Przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia. Dzieci żyjące w skłóconych rodzinach, w których rodzice używają wobec siebie przemocy, mogą mieć problem z budową związku opartego na miłości i szacunku. Dla nich naturalne będą sytuacje znane z domu rodzinnego. Wiele osób doznających przemocy nie mówi o tym, bojąc się i wstydząc.

Sytuację osoby doznającej przemocy w rodzinie często porównuje się do sytuacji ofiar zamachów terrorystycznych. Analiza tego, co dzieje się z psychiką i z zachowaniem zakładników, jak niszczące może być dla człowieka nawet kilku godzinne przebywanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, pozwala zrozumieć irracjonalne zachowanie ofiar. Osoba doznająca przemocy domowej doświadcza takiego zagrożenia często latami a sprawcą nie jest ktoś obcy tylko ktoś najbliższy. Nie jest ona często w stanie dostrzec grożącego niebezpieczeństwa i spustoszeń w psychice, a tym samym wyzwolić się z koszmaru. Dlatego tak ważną rolę odgrywa świadek przemocy, gdyż często jego reakcja może uruchomić działania pomocowe i nie dopuścić do tragedii. Mitem jest pogląd, że wszystko co dzieje się w czterech ścianach jest wyłącznie prywatną sprawą rodziny. Każde podejrzenie wystąpienia przemocy należy zgłaszać – jest to nasz moralny i prawny obowiązek. Nie reagując bierzemy na siebie współodpowiedzialność za cierpienie drugiego człowieka a być może jego życie. Stopniowo wzrasta świadomość społeczna w tym zakresie, podejmowane są działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r. Wraz z jej nowelizacją – dnia 1 sierpnia 2010 r. – pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo. Zgodnie z art. 207. § 1. Kodeksu Karnego:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jak rozpoznać przemoc w rodzinie?

Jeśli zdarza się, że ktoś bliski działając celowo i wykorzystując swoją przewagę:

 • popycha, policzkuje, bije, szarpie, drapie,
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami,
 • mówi, że „jesteś nic nie wart”, zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające,
 • powoduje Twoje ograniczenia kontaktów z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi,
 • kontroluje w pełni Twoje wydatki.
 • utrudnia Ci dostęp do Twojej własności,
 • w przypływie złości niszczy Twoją własność, wpędza Cię w poczucie winy,
 • grozi, że zrobi Tobie i twoim bliskim krzywdę,
 • uważa, że zasługujesz na takie traktowanie,
 • uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla Twojego dobra,

można przypuszczać, że doznajesz przemocy ze strony tej osoby.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Niebieska Karta – A 
Niebieska Karta – B
Niebieska Karta – C
Niebieska Karta – D

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy Niebieska karta,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzenia ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
 • Uchwały, zarządzenia, programy.

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie