ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Zmiany w rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która jest organizowana we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników, w formie 21-dniowych turnusów. Do tej pory przeznaczona ona była dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie; podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą oraz dla osób mających ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, ale które zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z zapisami Ustawy o  zmianie  ustawy o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników  z dnia  28 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1155)  od 1 stycznia 2023 r. możliwość skorzystania   z 21-dniowego turnusu rehabilitacyjnego uzyskały również osoby uprawnione do emerytury rolniczej, a z 7-dniowego turnusu regeneracyjnego – osoby ubezpieczone będące opiekunami osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla osób pobierających emeryturę rolniczą ma za zadanie nie tylko poprawić, ale i usprawnić ich funkcjonowanie. Osoby wykazujące się samodzielnością psychofizyczną, których zdrowie wielokrotnie było narażone na trudy ciężkiej pracy, mogą skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego raz na 12 miesięcy – podobnie, jak ubezpieczeni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dedykowane dla nich turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej oraz jakości życia z wykorzystaniem działań/bodźców leczniczych.

Podstawą do skierowania na turnus rehabilitacyjny, jak i regeneracyjny jest wniosek, sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie, który należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) wraz z niezbędnymi badaniami we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym, ocenie merytorycznej i zachowują swoją ważność przez 6 miesięcy.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Jedynie osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności  do  pracy  w gospodarstwie  rolnym,  pod  warunkiem,  że   zachowały   zdolność do samodzielnej egzystencji – świadczenie takie można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Odbycie turnusu rehabilitacyjnego jest  dobrowolne  i w  niczym  nie  ogranicza  prawa  rolnika  do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Co istotne – korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pobyt na turnusie dla rolnika, osoby uprawnionej do emerytury rolniczej oraz osoby ubezpieczonej będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej jest bezpłatny.

Turnusy rehabilitacyjne i regeneracyjne organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie odbywają się przez cały rok, w czterech Centrach Rehabilitacji Rolników:

Centrum Rehabilitacji Rolników „Sasanka” w Świnoujściu
Centrum Rehabilitacji Rolników „Sasanka” w Świnoujściu

Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu
Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu

Centrum Rehabilitacji Rolników „Niwa” w Kołobrzegu
Centrum Rehabilitacji Rolników „Niwa” w Kołobrzegu

Centrum Rehabilitacji Rolników „Granit” w Szklarskiej Porębie
Centrum Rehabilitacji Rolników „Granit” w Szklarskiej Porębie
Podkreślić również należy, iż w związku z zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, skupiającą się na poprawie wydolności oddechowej pacjentów, Kasa  wdrożyła  profil  rehabilitacji,  który  realizowany  jest  w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

Paulina Pasternacka
Kierownik
Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS OR w Koszalinie