ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie mające na celu ochronę osób i rodzin w trudnej sytuacji bytowej przed rosnącymi cenami energii, gazu i żywności.

Świadczenie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Dodatek ten przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody* (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)) nie przekraczają:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

*zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku będzie następowało na podstawie informacji pisemnej, wyłącznie odmowa przyznania dodatku będzie się odbywała w trybie decyzji administracyjnej.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu do dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

 1. w przedostatnim roku kalendarzowym (2020 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. w ostatnim roku kalendarzowym (2021 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października danego roku.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150 zł/1437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • elektronicznie podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • listownie – za pośrednictwem poczty

WAŻNE: Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawione pozostaną bez rozpatrzenia.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szczecinku oraz poniżej:

Druki do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Klauzula informacyjna

Wypłata dodatku osłonowego

 • Jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • Jeśli wniosek złożony zostanie po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie ma możliwości wypełniania wniosków w siedzibie Ośrodka.

Pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz wpisaniu w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 94 37 470 77 wew. 26