ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Informacje dotyczące pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje, że od dnia 24 czerwca 2024 r. rozpoczyna wydawanie skierowań  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka tj:

Poniedziałek, wtorek, środa , czwartek, piątek od godz. 7.00 do 15.00, lub telefonicznie pod nr. 94 37 470 77

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za 2024 r. (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.