ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Nabór na wolne stanowisko.

INFORMACJA
o wolnym stanowisku:
„Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego”
(stanowisko nie urzędnicze)

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek.

2. Określenie stanowiska:

Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego w Wilczych Laskach.

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 2. Kandydat posiada co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona
 4. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym
 7. obywatelstwo polskie,
 8. nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 2. znajomość zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego,
 3. samodzielność,
 4. odpowiedzialność, dokładność i terminowość,
 5. kreatywność,
 6. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zajęć wychowawczych, opiekuńczych dla uczestników placówki wsparcia dziennego,
 2. organizowanie zespołowej nauki własnej, pomoc w nauce,
 3. prowadzenie i odpowiednie zabezpieczanie dokumentacji Placówki,
 4. inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących uczestników, współdziałanie z rodzicami, szkołą, sądem, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami zaangażowanymi w pracę z uczestnikami placówki.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów, certyfikaty, zaświadczenia, itp.),
 7. kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej,
 8. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Placówce Wsparcia Dziennego Gminy Szczecinek, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”)

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w miejscowości Wilcze Laski
 • brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 • czas pracy: 3 dni robocze w tygodniu po 3 godziny dziennie,
 • umowa zlecenie

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego” do dnia 07.02.2024 r.

Za termin zachowany będzie uważany termin złożenia lub wpływu oferty wraz z wymaganymi dokumentami w ww. dacie w GOPS w Szczecinku.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Marzena Nowacka pod nr tel. 94 3747077 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

9. Informacje dodatkowe:

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

Po ogłoszeniu wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://gopsszczecinek.naszbip.pl/ dokumenty aplikacyjne proszę odebrać osobiście w GOPS Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze:

Wójt Gminy Szczecinek z siedzibą przy ul. Pilskiej 3, 78-400 Szczecinek będący administratorem danych osobowych, informuje że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@gminaszczecinek.pl.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.