ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Пільги для громадян України | Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Пільги для громадян України | Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Сімейні пільги | Świadczenia rodzinne

Сімейні пільги

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого вважається законним на підставі Закону від 12 березня 2022 року прo допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави має право на сімейні пільги.

Доходи, що дають право на допомогу на дітей

 • 674 злотих нетто на людину,
 • 764 злотих нетто, якщо член сім’ї є дитиною-інвалідом

(Дохід визначається виходячи з доходу за рік, що передує періоду виплати, тобто в даний час з 2020 року, з урахуванням поточної сiмейної ситуації, тобто втрати доходу або його отримання). Дохід за базовий рік ділиться на кількість місяців, за які він був зароблений.

При визначенні доходу:

 • член сім’ї, який згідно з декларацією особи, яка звертається за цими пільгами, не перебуває на території Республіки Польща, не береться до уваги,
 • у разі надання допомоги на дитину під опікою законного опікуна або тимчасового опікуна враховується тільки дохід дитини.

Право на пільги визначається починаючи з місяця, в якому надійшла заява, не раніше ніж з місяця, в якому громадянин був внесений до реєстру Прикордонної служби до реєстру громадян України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з проведеними там військовими діями і які подали заяву на номер PESEL, а у випадку з виплатами на дитину – дитина також внесена в цей реєстр.


Świadczenia rodzinne

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych.

Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego

 • 674 zł netto na osobę,
 • 764 zł netto w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

(Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tj. obecnie z roku 2020, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie). Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był osiągany.

Ustalając dochód:

 • nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku świadczeń na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego lub opiekuna tymczasowego uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel został wpisany do rejestru Straży Granicznej w rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie nr PESEL, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru.

Соціальна допомога | Świadczenia z pomocy społecznej

Oдноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих для громадян України

 Особи, які мають право на отримання

 1. Громадянин України, який прибув на територію  Республіки  Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави.
 2. Громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
 3. Дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. Діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати в Гмінному Центрі Соціальної Допомоги в Щецінки вул.,  Пільска 3, (2 поверх, позиція  nr 3) від понеділку до пятниці від год 7.00 до год. 15.00. 

Як заповнити заявку

Заявки можна буде отримати та заповнити на місці (алфафіт латинський). Для заповнення вам знадобляться наступні дані, які потрібно буде ввести в заяву (ваші та неповнолітніх дітей):

 • ім’я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • поточна адреса перебування в ґміні Щецінек

Ви також повинні мати з собою документи (ваші та дітей) 

 • документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • відомості про дату в’їзду на територію Польщі
 • номер PESEL (ви повинні мати з собою повідомлення про надання номера PESEL)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати наступні дані, які допоможуть нам зв’язатися з нами і прискорить виплату (якщо є):

 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • номер польського банківського рахунку

Також

Громадяни України, які відповідають вище зазначеним критеріям, також можуть претендувати на грошову і не грошову допомогу визначену законом про соціальну допомогу та сімейні пільги.

Документи які необхідно подати

Заява про виплату одноразової допомоги (300 злотих)

Інформаційне застереження

Кваліфікаційна форма для надання допомоги


Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Kto może otrzymać świadczenia 300 zł

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL

Gdzie składać wnioski

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku. ul. Pilska 3, (I piętro, stanowisko nr 3) od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

Jak wypełnić wniosek

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu na terenie gminy Szczecinek

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci)

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt
i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Ponadto

Obywatele Ukrainy spełniający w/w kryteria mogą również ubiegać się o świadczenia pieniężne i niepieniężne określone w ustawie o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Druki do pobrania

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia (300 zł)

Klauzula informacyjna

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy