ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Nabór wniosków do Placówki Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona jest w formie podwórkowej, realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży od 3 do 17 roku życia. Pobyt w Placówce jest nieodpłatny.

Celem pracy Placówki jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Ośrodka lub bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 1900 w miejscowości Skotniki

Wychowankowie Placówki przyjmowani są:

  1. na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
  2. wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.

Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku ul. Pilska 3, pok. nr 21 w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowych informacji udziela Pani Olga Łosek pod numerem telefonu: 94 374 70 77 wew.23

Spośród złożonych kart zgłoszeniowych Wychowawca Placówki po weryfikacji wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 17 roku życia. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc – wpisane zostaną na listę rezerwową.

Załącznik:

Karta zgłoszenia dziecka do placówki wsparcia dziennego