ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek

GOPS Szczecinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje, że od 15 maja 2023 r. wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus

W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do pracowników socjalnych GOPS Szczecinek od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa i piątek 7.00 do 15.00, czwartek 7.00 do 16.00 lub pobrać ze strony.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, których dochód z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się o powyższą pomoc nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

  • 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane zobowiązane są przedłożyć aktualne zaświadczenie o dochodach (zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za ostatni miesiąc, odcinek renty/emerytury, odcinek składki KRUS, nakaz płatniczy na rok 2023, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania/dochodzie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, inne dokumenty potwierdzające sytuację materialno- bytową rodziny).

Termin dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 PLUS będzie podany w odrębnej informacji.

Pliki do pobrania:

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową